طراحی، تامین و اجرای سیستم نظارت تصویری

پروژه مشاوره، طراحی و اجرای زیرساخت نظارت تصویری  سایت معدنی  در شهرستان خرامه شیراز که شامل 54 دوربین و جانمایی و نصب آنها در ارتفاع های مختلف بوده است.

تصاویر پروژه

بستن
مقایسه