همکاری با ما

فرم درخواست نمایندگی

فرم اولیه جهت بررسی درخواست

نام و نام خانوادگی(Required)
آدرس محل شرکت(Required)
جهت بازدید
(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: zip, pdf, jpg, Max. file size: 512 MB, Max. files: 5.
    کلیه مدارک خود اعم از رزومه کاری/ حداقل 3 حسن انجام کار مرتبط/جواز کسب/گواهینامه های مرتبط/حداقل 5قرارداد کاری مرتبط و آخرین لیست بیمه شرکت
    بستن
    مقایسه