حفاظت از کارگران

استفاده از هوش مصنوعی در نظارت تصویری برای تشخیص کلاه و لباس ایمنی در محیط های معدنی و صنعتی هست جهت جلوگیری از هرگونه خطای سهوی یاعمدی براثر غفلت کارکنان.

بستن
مقایسه